AKUT, İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planı hazırladı

AKUT, beklenen İstanbul depremi için acil müdaha­le ve kurtarma planını hazırla­dı. Deprem için Trakya ve Ana­dolu’da konuşlanacak 25 ayrı ekibini Acil Durum Yönetimi olarak organize eden AKUT, toplam 3 bine yakın gönüllü, yüzlerce profesyonel ve lojis­tik malzemeye sahip olduğunu belirtti. Plana göre AKUT, yedi gün aralıksız kendine bakıp ia­şesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek ope­rasyonel gücüyle arama kurtar­ma faaliyetleri yürütecek.

10 ekibi Trakya Acil Durum Yönetimi (ADY), 15 ekibi Ana­dolu Acil Durum Yönetimi (ADY) altında organize eden AKUT, İstanbul ekibinde afet­zedeler olabileceği düşüncesiy­le, ilk etapta İstanbul ekibini bu planın dışında tutarak, ekibin önce kendi güvenliğini sağla­dıktan sonra yakınlarının gü­venliğini sağlayacağını ve bu­lunduğu bölgede toplumu yön­lendireceğini açıkladı.

İstanbul için özellikle ya­pı stokları ve kentsel dönü­şüm açısından yapılması ge­reken çok şey olduğunu belir­ten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Baş­kanı Zeynep Yosun Akverdi, “2008’den sonra yapılmış bina­ların depreme karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. 2018 yılın­da ise binaların deprem yönet­meliği değişti ve yeni binalar artık sıkı bir şekilde denetleni­yor; eskisi gibi müteahhitlerin inisiyatifi pek geçerli değil. İs­tanbul’da özellikle kamu bina­larının yüzde 94’ü güçlendiril­di ya da yeniden yapıldı. Ama kentsel dönüşümleri tam ola­rak tamamlamadıktan sonra büyük bir İstanbul depremine hazırız diyemeyiz” dedi.

Afet kültürümüzde eksiklikler var

Acil Toplanma Bölgeleri ve Acil Toplanma Alanları kav­ramlarını algıma konusunda bile kafa karışıklığı olduğuna dikkat çeken Akverdi, “Bunun en önemli nedeni afet kültü­rümüzde eksikliklerin olması. Acil Toplanma Alanları ve Top­lanma Bölgeleri iki farklı olgu; ancak bu iki kavram birbirine karışıyor. Acil toplanma alan­ları deprem olduktan sonra bi­zim güvende olacağımız yer­lerdir.

Toplanma bölgeleri ise özellikle büyük bir afetten son­ra yiyecek dağıtılacak, barınma için çadır kurulacak yerlerdir” diye konuştu. Acil Toplanma Alanları ve Toplanma Bölge­leri’nde kaçak yapılaşmadan dolayı ciddi sorunlara değinen Akverdi “Şehir planlamaları yapılırken bunlara dikkat edil­meli ve doğru kurgulanmalıydı. Maalesef büyük şehirlerimiz­de toplanabileceğimiz boş bir yer yok. Bu bir çıkmaz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir